Tot in de puntjes
verzorgd
Voor particulieren en bedrijven

AV

Algemene voorwaarden Bouw- en Timmerbedrijf van de Wiel BV

 1 oktober 2019

 Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Bouwbedrijf van de Wiel: het bedrijf Bouw- en Timmerbedrijf van de Wiel BV, gevestigd aan de Inlaagdijk 19, 5254 KC te Haarsteeg, KvK-nummer 17127686, zijnde de gebruiker van deze algemene voorwaarden;
b. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die (mede) handelt in de uitoefening van zijn beroep en/of bedrijf, die aan Bouwbedrijf van de Wiel opdracht heeft gegeven c.q. met Bouwbedrijf van de Wiel een overeenkomst heeft gesloten;
c. Overeenkomst: de door de opdrachtgever aan Bouwbedrijf van de Wiel verstrekte opdracht c.q. de door partijen gesloten overeenkomst.

Artikel 2. Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van Bouwbedrijf van de Wiel, alle overeenkomsten gesloten met Bouwbedrijf van de Wiel, alsmede alle werkzaamheden, verhuur en leveringen verricht door Bouwbedrijf van de Wiel. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing indien Bouwbedrijf van de Wiel voor de uitvoering van de overeenkomst derden heeft ingeschakeld.
2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk gezamenlijk door Bouwbedrijf van de Wiel en opdrachtgever zijn overeengekomen.
3. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden blijven gelden. Bouwbedrijf van de Wiel en opdrachtgever zullen direct na de vernietiging van de betreffende bepaling met elkaar in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling en deze algemene voorwaarden in acht wordt genomen.
4. Toepasselijkheid van eventuele door opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk en ondubbelzinnig van de hand gewezen.

Artikel 3. Offertes en overeenkomst
1. Alle offertes van Bouwbedrijf van de Wiel zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 30 kalenderdagen na dagtekening van het aanbod, tenzij in de offerte anders is aangegeven.
2. De prijzen genoemd in de offertes van Bouwbedrijf van de Wiel zijn aan particulieren inclusief BTW, aan bedrijven BTW verlegd, en zijn inclusief transport- en vervoerkosten, maar exclusief kosten voor het aanvragen van vergunningen en/of kosten voor het doen van een graafmelding (KLIC-melding) en dergelijke, tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders is bepaald.
3. Indien de offerte is gebaseerd op door opdrachtgever verstrekte informatie en/of documenten en deze blijken onjuist of onvolledig te zijn dan wel naderhand wijzigen, heeft Bouwbedrijf van de Wiel het recht de opgegeven prijzen, tarieven en/of (op)levertermijnen dientengevolge aan te passen.
4. Bouwbedrijf van de Wiel kan niet aan enig aanbod worden gehouden indien het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of fout bevat.
5. Bouwbedrijf van de Wiel heeft het recht kosten voor het opstellen van een aanbod bij opdrachtgever in rekening te brengen, mits zij opdrachtgever vooraf schriftelijk op deze kosten heeft gewezen.
6. Offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen, toekomstige, aanvullende of deel opdrachten.
7. De overeenkomst komt tot stand door de tijdige en volledige aanvaarding door opdrachtgever van het aanbod van Bouwbedrijf van de Wiel. Bouwbedrijf van de Wiel is niet eerder aan de overeenkomst gebonden nadat zij de aan haar gegeven opdracht schriftelijk (waaronder e-mail begrepen) aan opdrachtgever heeft bevestigd dan wel indien Bouwbedrijf van de Wiel een aanvang met de werkzaamheden heeft gemaakt.
8. Indien de aanvaarding van opdrachtgever afwijkt van het aanbod van Bouwbedrijf van de Wiel, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Bouwbedrijf van de Wiel dit aangeeft.
9. Een samengestelde prijsopgave verplicht Bouwbedrijf van de Wiel niet tot het verrichten van een gedeelte van de overeenkomst tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
10. Wijziging(en) in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen opdrachtgever en Bouwbedrijf van de Wiel zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijziging(en) middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst schriftelijk (waaronder e-mail begrepen) en gezamenlijk door beide partijen zijn aanvaard.
Algemene voorwaarden Bouw- en Timmerbedrijf van de Wiel BV 2 oktober 2019

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst
1. Bouwbedrijf van de Wiel zal zich inspannen de overeenkomst zorgvuldig uit te voeren en streven naar een voor opdrachtgever goed en deugdelijk resultaat. Voor zover mogelijk en noodzakelijk zal Bouwbedrijf van de Wiel opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Bouwbedrijf van de Wiel het recht de gehele of gedeeltelijke uitvoering van de werkzaamheden door derden te laten verrichten. Bouwbedrijf van de Wiel blijft in dat geval van inschakeling van derden altijd eindverantwoordelijke voor het werk.
3. Getoonde en/of verstrekte monsters, voorbeelden en modellen, opgave van kleuren, soort, afmeting, gewicht en andere omschrijvingen in stalen, brochures en/of (promotie)materiaal zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding, waaraan geen rechten door opdrachtgever kunnen worden ontleend. Bij (bouw)materialen is redelijkerwijs een klein verschil toegestaan in de uiteindelijke uitvoering ten opzichte van het getoonde voorbeeld. Indien er met een natuurproduct wordt gewerkt, zoals bijvoorbeeld hout, gevelsteen en voegwerk, dan zijn afwijkingen in de uiteindelijke kleur en structuur onvermijdelijk.
4. De verstrekte monsters, voorbeelden en modellen zijn en blijven in eigendom van Bouwbedrijf van de Wiel en dienen op eerste verzoek, op kosten van opdrachtgever, aan Bouwbedrijf van de Wiel te worden geretourneerd.
5. Opdrachtgever dient alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens, informatie en documenten (waaronder vergunningen, ontheffingen, beschikkingen e.d.) tijdig en op de door Bouwbedrijf van de Wiel gewenste wijze aan haar ter beschikking te stellen. De door opdrachtgever aan Bouwbedrijf van de Wiel verstrekte gegevensdragers en/of bestanden e.d. dienen vrij te zijn van virussen en defecten. Indien het benodigde niet tijdig en/of onvolledig door opdrachtgever aan Bouwbedrijf van de Wiel is verstrekt, heeft dat invloed op de werkzaamheden en/of de (op)levertijd uit hoofde van de overeenkomst, maar heeft dat geen invloed op de betalingsverplichting van opdrachtgever. Bouwbedrijf van de Wiel zal al hetgeen door opdrachtgever is verstrekt vertrouwelijk behandelen en alleen aan derden verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.
6. Opdrachtgever zorgt er voor dat Bouwbedrijf van de Wiel op de overeengekomen data en tijden toegang tot de werklocatie heeft en dat de werklocatie in dusdanige staat is dat Bouwbedrijf van de Wiel daar ongehinderd haar werkzaamheden kan verrichten en voortzetten. De werklocatie dient te voldoen aan de daarvoor geldende wettelijke (veiligheids)eisen en dient in zodanige staat te zijn dat Bouwbedrijf van de Wiel ongehinderd haar werkzaamheden kan verrichten en uitvoeren. Opdrachtgever stelt Bouwbedrijf van de Wiel in staat om op de werklocatie (bouw)materialen en hulpmiddelen aan te voeren, op te slaan en/of af te voeren. Opdrachtgever dient te zorgen voor voldoende voorzieningen voor het inzamelen van afval (bijvoorbeeld bouw- en chemisch afval) op de werklocatie. Opdrachtgever dient op de werklocatie een ruimte beschikbaar te stellen waar gereedschappen, machines, materialen e.d. van Bouwbedrijf van de Wiel opgeslagen of opgeborgen kunnen worden zonder dat beschadiging of diefstal kan plaatsvinden.
7. Bouwbedrijf van de Wiel dient op de werklocatie kosteloos te kunnen beschikken over de door haar gewenste aansluitmogelijkheden voor elektriciteit (waaronder krachtstroom), gas en water. Verloren arbeidsuren als gevolg van water-, gas- of stroomtuitval zijn voor rekening van opdrachtgever.
8. Op de werklocatie mogen door anderen geen werkzaamheden worden verricht die schade kunnen veroorzaken aan het werk van Bouwbedrijf van de Wiel. De door opdrachtgever ingeschakelde derden die tevens werkzaamheden en/op leveringen op de werklocatie verrichten, dienen die werkzaamheden en/of leveringen op een zodanige wijze te verrichten dat Bouwbedrijf van de Wiel hierdoor niet wordt belemmerd en geen vertraging ondervindt bij de uitvoering van de overeenkomst.
9. Opdrachtgever dient Bouwbedrijf van de Wiel vrije toegang te verlenen tot toiletten, schaftlokalen en kantines, indien deze op c.q. nabij de werklocatie aanwezig zijn. Tevens dient Bouwbedrijf van de Wiel in redelijkheid kosteloos vrije toegang c.q. gebruik van andere op de werklocatie aanwezige voorzieningen van opdrachtgever en/of door hem ingeschakelde derden te worden verleend.
10. Voor aanvang van de werkzaamheden dient opdrachtgever Bouwbedrijf van de Wiel op de hoogte te hebben gebracht van de ligging van alle kabels, leidingen e.d. die niet vallen onder de WIBON. Opdrachtgever dient Bouwbedrijf van de Wiel voor aanvang van de werkzaamheden tevens op de hoogte te hebben gebracht van de ligging van alle kabels, leidingen e.d. die wel onder de WIBON vallen, maar zijn gewijzigd of mogelijk afwijken van de bij het Kadaster bekende informatie.
11. Alle door Bouwbedrijf van de Wiel aan opdrachtgever verstrekte tekeningen en ontwerpen, e.d. mogen alleen door opdrachtgever voor eigen gebruik worden gebruikt en mogen niet zonder toestemming van Bouwbedrijf van de Wiel aan derden worden verstrekt en/of openbaar worden gemaakt.
Algemene voorwaarden Bouw- en Timmerbedrijf van de Wiel BV
3 oktober 2019


12. Opdrachtgever staat Bouwbedrijf van de Wiel toe kosteloos reclame van Bouwbedrijf van de Wiel op de werklocatie of aan het werk aan te brengen.

Artikel 5. Levering
1. Tijdig voor de dag waarop het werk voltooid zal zijn, nodigt Bouwbedrijf van de Wiel opdrachtgever schriftelijk uit om tot opneming en goedkeuring van het werk over te gaan. De opneming van het werk dient zo spoedig mogelijk plaats te vinden, maar uiterlijk binnen 5 kalenderdagen na voltooiing van het werk. De opneming vindt plaats in bijzijn van Bouwbedrijf van de Wiel en opdrachtgever. Tijdens de opneming eventueel geconstateerde gebreken worden gezamenlijk schriftelijk vastgelegd. Bouwbedrijf van de Wiel dient binnen een redelijke termijn deze gebreken te verhelpen.
2. Indien opdrachtgever niet binnen de in lid 1 genoemde termijn van 5 kalenderdagen met Bouwbedrijf van de Wiel het voltooide werk heeft opgenomen, zal Bouwbedrijf van de Wiel schriftelijk een nieuw verzoek tot opneming binnen 5 kalenderdagen aan opdrachtgever doen. Indien opdrachtgever opnieuw niet aan dit verzoek voldoet, wordt het werk geacht te zijn goedgekeurd op de vijfde werkdag van het herhaalde verzoek.
3. Kleine gebreken die op eenvoudige wijze kunnen worden hersteld, zijn geen reden tot onthouding van de goedkeuring van het werk, tenzij deze gebreken ingebruikname in de weg staan.
4. De onderhoudstermijn is 30 kalenderdagen na oplevering, tenzij schriftelijk tussen partijen anders is overeengekomen.
5. De (op)leveringstermijn is de afgesproken tijd waarbinnen het werk moet zijn verricht of de zaken moeten zijn geleverd. De (op)leveringstermijn is nimmer een fatale termijn. Bij niet tijdige (op)levering dient opdrachtgever Bouwbedrijf van de Wiel schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij Bouwbedrijf van de Wiel een redelijke termijn wordt gegund om alsnog te leveren.
6. Indien een overeengekomen (op)leveringstermijn in werkdagen is uitgedrukt, dan worden daarmee kalenderdagen met uitzondering van weekenden en erkende nationale feestdagen bedoeld. Indien (op)levering van het werk dient plaats te vinden op een dag die geen werkdag is, geldt de daarop eerstvolgende werkdag als overeengekomen dag van (op)levering. Werkdagen respectievelijk halve werkdagen zijn onwerkbaar indien gedurende minimaal 5 uur respectievelijk 2 uur niet kan worden gewerkt als gevolg van omstandigheden die niet aan Bouwbedrijf van de Wiel te wijten zijn. Onwerkbare (halve) dagen tellen niet mee als werkdag. De daaruit voortvloeiende gevolgen zijn voor rekening en risico van opdrachtgever, zoals bijvoorbeeld vertraging in de (op)levering of kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden.
7. Bouwbedrijf van de Wiel is gerechtigd tot uitvoering van de overeenkomst in gedeelten, waarbij iedere deellevering of -prestatie afzonderlijk dan wel periodiek kan worden gefactureerd.
8. Het risico voor de te leveren zaken gaat op opdrachtgever over op het moment dat de te leveren zaken feitelijk ter beschikking van opdrachtgever staan.
9. Opdrachtgever dient Bouwbedrijf van de Wiel in de gelegenheid te stellen om te leveren en haar werkzaamheden te verrichten. Als opdrachtgever de door Bouwbedrijf van de Wiel aangeboden levering van (bouw)materialen niet aanneemt en deze ook na tweede aanbod tot levering niet aanneemt, dan is opdrachtgever aan Bouwbedrijf van de Wiel de redelijke kosten van opslag en andere kosten verschuldigd. Na verloop van 30 kalenderdagen is Bouwbedrijf van de Wiel gerechtigd de overeenkomst als geannuleerd te beschouwen, waarbij opdrachtgever een (schade)vergoeding aan Bouwbedrijf van de Wiel verschuldigd is conform artikel 8.

Artikel 6. Meerwerk
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor behoorlijke uitvoering nodig is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen, stelposten en/of verrekenbare hoeveelheden aan te vullen, dan wel opdrachtgever tussentijdse wijzigingen in de werkzaamheden wil laten uitvoeren, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dientengevolge gezamenlijk wijzigen en/of aanvullen.
2. Dit meer-/minderwerk wordt door Bouwbedrijf van de Wiel bij opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 7. Prijzen, facturatie en betaling
1. De door opdrachtgever aan Bouwbedrijf van de Wiel verschuldigde prijs en de betalingstermijnen worden in de overeenkomst c.q. opdrachtbevestiging bepaald.
2. Bouwbedrijf van de Wiel is gerechtigd om (gedeeltelijke) vooruitbetaling of andere zekerheid voor betaling door opdrachtgever te verlangen.
Algemene voorwaarden Bouw- en Timmerbedrijf van de Wiel BV
4 oktober 2019


3. Betaling van een factuur van Bouwbedrijf van de Wiel dient bij particulieren binnen 8 kalenderdagen, bij bedrijven binnen 30 kalenderdagen, na factuurdatum te geschieden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders tussen partijen is overeengekomen.
4. Indien opdrachtgever het verschuldigde bedrag(en) niet binnen de betreffende toepasselijke termijn aan Bouwbedrijf van de Wiel betaalt, is opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling direct in verzuim. Opdrachtgever is in dat geval tevens wettelijke (handels)rente alsmede wettelijke buitengerechtelijke kosten over het openstaande bedrag(en) verschuldigd.
5. Bouwbedrijf van de Wiel behoudt de eigendom van alle door haar geleverde zaken voor, totdat opdrachtgever volledig aan zijn betalingsverplichtingen aan Bouwbedrijf van de Wiel heeft voldaan.
6. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schort de betalingsverplichting nimmer op.
7. Verrekening door opdrachtgever met een openstaande vordering op Bouwbedrijf van de Wiel wordt hierbij uitgesloten.
8. De vordering tot betaling van het volledig door opdrachtgever aan Bouwbedrijf van de Wiel verschuldigde bedrag(en) is direct en volledig opeisbaar zodra opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, een aanvraag tot ondercuratelestelling aanhangig is gemaakt, beslag op (een deel van) zijn goederen wordt gelegd, indien bewind over (een deel van) zijn vermogen wordt ingesteld of hij anderszins het beheer en/of de beschikking over zijn vermogen geheel of gedeeltelijk verliest en indien opdrachtgever in liquidatie verkeert of wordt ontbonden.

Artikel 8. Beëindiging overeenkomst
1. Indien opdrachtgever de overeenkomst op enig moment geheel of gedeeltelijk opzegt, heeft Bouwbedrijf van de Wiel recht op betaling van de overeengekomen aanneemsom, vermeerderd met de kosten die Bouwbedrijf van de Wiel als gevolg van niet-voltooiing moet maken, verminderd met de door Bouwbedrijf van de Wiel bespaarde kosten.
2. Indien de uitvoering van het werk onmogelijk wordt omdat het object waaraan het werk moet worden verricht tenietgaat, zonder dat dit aan Bouwbedrijf van de Wiel is toe te rekenen, heeft Bouwbedrijf van de Wiel recht op betaling van een evenredig deel van de overeengekomen prijs door opdrachtgever.
3. Indien opdrachtgever het werk geheel of gedeeltelijk schorst, is Bouwbedrijf van de Wiel gerechtigd de daarmee gepaard gaande kosten en schade bij opdrachtgever in rekening te brengen. Als de schorsing langer dan 10 kalenderdagen duurt, is Bouwbedrijf van de Wiel gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte van het werk en de al aangevoerde materialen bij opdrachtgever in rekening te brengen. Als de schorsing langer dan 30 kalenderdagen duurt, is Bouwbedrijf van de Wiel gerechtigd het werk in onvoltooide staat te beëindigen en af te rekenen conform lid 1.
4. Bouwbedrijf van de Wiel is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten en/of de overeenkomst te ontbinden indien:
- opdrachtgever na ingebrekestelling zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst(en) en/of deze algemene voorwaarden niet, niet volledig of onbehoorlijk nakomt;
- opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, een aanvraag tot ondercuratelestelling aanhangig is gemaakt, beslag op (een deel van) zijn goederen wordt gelegd, indien bewind over (een deel van) zijn vermogen wordt ingesteld of hij anderszins het beheer en/of de beschikking over zijn vermogen geheel of gedeeltelijk verliest en indien opdrachtgever in liquidatie verkeert of wordt ontbonden;
- zich omstandigheden voordoen, waaronder overmacht, die van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst(en) en/of deze algemene voorwaarden onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst(en) in redelijkheid niet mag worden verwacht.
5. Ongeacht de opschorting en/of ontbinding blijft opdrachtgever verplicht het verschuldigde bedrag(en) aan Bouwbedrijf van de Wiel te betalen. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, is het verschuldigde uit hoofde van de gehele overeenkomst direct door Bouwbedrijf van de Wiel opeisbaar.

Artikel 9. Garantie, klachten en aansprakelijkheid
1. Bouwbedrijf van de Wiel verstrekt een garantie op het werk c.q. de (bouw)materialen zoals dat schriftelijk met opdrachtgever is overeengekomen. Indien er niets is overeengekomen, dan geldt de garantie voor de duur en onder de voorwaarden zoals die door de fabrikant of leverancier is afgegeven.
2. Geen beroep op garantie is mogelijk indien derden aan het werk c.q. de (bouw)materialen werkzaamheden hebben uitgevoerd, die niet conform de daartoe geldende instructies en/of bestemming zijn uitgevoerd.
Algemene voorwaarden Bouw- en Timmerbedrijf van de Wiel BV
5 oktober 2019

3. Klachten ten aanzien van de (op)levering dienen direct bij de (op)levering, maar uiterlijk binnen 5 kalenderdagen na (op)levering, schriftelijk door opdrachtgever aan Bouwbedrijf van de Wiel te zijn gemeld. Indien binnen deze termijn geen klachten door opdrachtgever kenbaar zijn gemaakt, wordt aangenomen dat de (op)levering door opdrachtgever is goedgekeurd.
4. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst of door Bouwbedrijf van de Wiel veroorzaakte schade moeten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 kalenderdagen, schriftelijk en volledig bij Bouwbedrijf van de Wiel te worden ingediend. Bij het niet tijdig indienen van een klacht, is geen beroep op garantie of op het gestelde gebrek c.q. schade (meer) mogelijk.
5. Opdrachtgever stelt Bouwbedrijf van de Wiel in de gelegenheid om klachten c.q. schade te onderzoeken en zelf te herstellen c.q. vervangen.

6. De aansprakelijkheid van Bouwbedrijf van de Wiel is in totaliteit steeds beperkt tot de dekking en het bedrag dat in het betreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Bouwbedrijf van de Wiel wordt uitbetaald te vermeerderen met het eigen risico van Bouwbedrijf van de Wiel, dan wel is beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de betreffende geleverde zaken of verrichte werkzaamheden.
7. Behoudens opzet of grove schuld is Bouwbedrijf van de Wiel nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, bedrijfsschade, letselschade en/of overige vormen van indirecte schade.

Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op al de offertes, de met Bouwbedrijf van de Wiel gesloten overeenkomsten, deze algemene voorwaarden en de eventuele geschillen die daaruit voortvloeien, is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen tussen Bouwbedrijf van de Wiel en opdrachtgever die ontstaan over het aanbod, de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden, en waarover niet in onderling overleg een oplossing kan worden bereikt, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar opdrachtgever woont c.q. gevestigd is.